Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ZONKLAAR VOF

ARTIKEL 1: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

1.1 Werkzaamheden
Onder werkzaamheden worden onder andere de volgende activiteiten verstaan:
Reinigen, coaten, repareren van producten (zoals onder meer maar niet uitsluitend een afdekzeil, bimini, bootkap, bootkussen & zonnedoek, buiskap, cabrioletkap, flybridge kap, fokzeil, gennaker & spinnaker, giekkleed, grootzeil, huik, kite, knikarmscherm, kuiptent, kussens en hoezen, maindrop, markiezen, parasol, railingzeil, screens, sprayhood, terrasluifel, terrasoverkapping, uitvalscherm, wintertent, zwaardhoes), evenals het stallen van horeca parasols, kussensets en markiezen en andere bedrijfsdiensten.

1.2 Koop
Onder koop wordt verstaan de overeenkomst waarbij ZONklaar zich verbindt een zaak, bijvoorbeeld een zonwering of markies, te geven en de Klant om daarvoor een prijs in geld te betalen.

1.3 Partijen
a. Klant
De natuurlijke- of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht of een overeenkomst van koop wordt gesloten.
b. ZONklaar
De rechtspersoon die bedrijfsmatig overeenkomsten sluit betreffende werkzaamheden zoals onder artikel 1 lid 1 bedoeld of een overeenkomst van koop sluit, zoals onder artikel 1 lid 2 wordt bedoeld.

1.4 Werkprogramma
Een formulier waarop ZONklaar in overleg met de Klant een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk met vermelding van plaats, tijd en frequentie van de verschillende soorten werkzaamheden.

1.5 Meer - en minderwerk
Door de Klant gewenste toevoegingen aan, respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 2 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer : ZONklaar VOF
Handelend onder de naam/namen : ZONklaar
Vestigingsadres : Schrijnwerkersstraat 7b te Sneek
Telefoonnummer : 0515 - 785 435
Bereikbaarheid : Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.00 uur tot 17.00 uur
Emailadres : info@zonklaar.nl
KvK-nummer : 50648543
Btw-nummer : NL 822855422B01

ARTIKEL 3 ALGEMENE BEPALINGEN

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van elke overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 1 lid 1 en de overeenkomst van koop als bedoeld in artikel 1 lid 2 van deze voorwaarden tussen ZONklaar en de Klant.

3.2 Eventuele voorwaarden gehanteerd door de Klant zijn niet van toepassing, tenzij de Klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt met de mededeling de eigen voorwaarden daarvoor in de plaats te stellen én ZONklaar daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

3.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en de Klant.

ARTIKEL 4 OFFERTE

4.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk is vermeld.

4.2 ZONklaar brengt een aanbod schriftelijk of elektronisch uit, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

4.3 Elke offerte is gebaseerd op de door Klant bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan ZONklaar uit mag gaan.

4.4 De offerte bevat een omschrijving van de te leveren materialen en/of te verrichten werkzaamheden en de prijs.

4.5 De offerte vermeldt de betalingswijze.

4.6 De van de offerte deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door ZONklaar zelf en/of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van ZONklaar. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond, gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Als er geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door ZONklaar gedaan verzoek franco aan haar te worden geretourneerd.

ARTIKEL 5 OPDRACHTBEVESTIGING.

5.1. De overeenkomst van koop en verkoop van zaken en de uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor ZONklaar door haar schriftelijke bevestiging.

5.2
Elke met ZONklaar aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de Klant zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van ZONklaar. De Klant zal toestaan dat ZONklaar zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie ZONklaar zich zal wenden tot haar assuradeur.

5.3 Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.

ARTIKEL 6 PRIJZEN

6.1 De in offertes en overeenkomsten te noemen prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Alle kosten door omzetbelasting of overeenkomstige heffing veroorzaakt, zijn voor rekening van de Klant.

6.2 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van ZONklaar ten gevolge van (een) wijziging(en) van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend rechterlijk karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kostprijs bepalende factoren, zoals bijvoorbeeld de prijs van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractprijs plaatsvinden, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet was voorzien op het moment van aanbod c.q. acceptatie. Kostenverhogende omstandigheden volgen onder meer uit het volgende artikel.

ARTIKEL 7 KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN

7.1 Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:
- die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen,
- die ZONklaar niet kunnen worden toegerekend en
- die de kosten van het werk verhogen.

7.2 Kostenverhogende omstandigheden geven ZONklaar recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.

7.3 Indien ZONklaar van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de Klant hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.

7.4 De Klant is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de Klant in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

ARTIKEL 8 ONDERAANNEMING

8.1 ZONklaar is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten.

ARTIKEL 9 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

9.1 Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn slechts bindend, indien de wijzigingen schriftelijk zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de overeengekomen prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

ARTIKEL 10 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

10.1 De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd, waarbij ZONklaar zich inspant de aan haar verleende opdracht op goede, vakkundige wijze uit te voeren.

10.2 Reparaties uitgevoerd door derden vallen niet onder de verantwoording van ZONklaar. Deze vallen derhalve onder de verantwoording van de betreffende reparateur.

10.3 niet onder de opdracht begrepen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op basis van nacalculatie tegen de bij ZONklaar geldende tarieven.

ARTIKEL 11 OPSLAG

11.1 Het opslaan van zaken geschiedt op een wijze die in het algemeen geschikt is voor textiel. Indien een bijzondere wijze van opslag noodzakelijk is, dient ZONklaar dat bij de opdracht door de Klant worden gemeld. Het nalaten van een zodanige melding is voor rekening en risico van de Klant.

ARTIKEL 12 HULPMIDDELEN

12.1 Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. ZONklaar is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 13 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

13.1 De Klant stelt ZONklaar in de gelegenheid het werk te verrichten.

13.2 De Klant verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de Klant.

13.3 De Klant dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van ZONklaar behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat er niettemin vertraging, dan dient de Klant ZONklaar daarvan tijdig in kennis te stellen.

13.4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de Klant de daarmee verband houdende schade en kosten aan ZONklaar te vergoeden, indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.

13.5 De Klant dient gebreken aan het werk binnen bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk aan ZONklaar te melden.

13.6 De Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
− onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
− onjuistheden in de door de Klant verlangde constructies en werkwijzen;
− gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
− gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld;
− onjuistheden in de door of namens de Klant verstrekte gegevens een en ander onverlet de plicht.

ARTIKEL 14 AANBETALING

14.1 ZONklaar is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen.

ARTIKEL 15 FACTURERING EN BETALING

15.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, volledig en zonder enig beroep op kortingen en/of verrekening, uit welke hoofde ook, tenzij op de factuur een andere betalingstermijn is voorgeschreven.

15.2 Zonder schriftelijke reclamatie binnen 8 dagen na factuurdatum, verklaart de Klant zich met de inhoud van de factuur akkoord.

15.3 Reclames schorten de betalingsplicht van Klant niet op.

15.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

15.5 Voor betalingen die niet binnen 30 dagen ontvangen zijn, is de Klant zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist, vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijk rente, doch met een minimum van 1 % per maand of een gedeelte daarvan.

15.6 In geval de Klant in verzuim is met de volledige betaling van de door ZONklaar aan de Klant gefactureerde bedragen dan is de Klant aan ZONklaar(onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:

a. Voor zover de Klant niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt ZONklaar aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door ZONklaar wordt voldaan.

b. Voor zover de Klant handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt ZONklaar in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,-- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

ARTIKEL 16 EIGENDOMSVOORBEHOUD

16.1 Na levering van de verkochte zaak blijft ZONklaar eigenaar van geleverde zaak, zolang de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichting uit de overeenkomst.

16.2 ZONklaar heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Klant zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de zaken wordt gelegd.

16.3 Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht ZONklaar daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

16.4 De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van ZONklaar ter inzage te geven.

ARTIKEL 17 TERMIJNEN

17.1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor ZONklaar zijn de werkzaamheden ter hand te nemen. Overschrijding van die termijn geeft de Klant niet het recht om ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

17.2 Wanneer bestelde zaken na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de Klant zijn afgenomen, staan die zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. ZONklaar is gerechtigd om opslagkosten bij de Klant in rekening te brengen. Deze kosten bedragen € 25,-- per week.

ARTIKEL 18 VERVOER

18.1 Indien ZONklaar op grond van de overeenkomst verplicht is om voor vervoer zorg te dragen, dan geschiedt de verzending geschiedt op de wijze als door ZONklaar aangegeven. Wenst de Klant een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresse verzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening en risico.

18.2 Het vervoer vindt ten alle tijde voor risico van de Klant plaats onder de voorwaarden voor algemene vervoerscondities binnenlandsvervoer A.V.C. 2002. Aansprakelijkheid voor vervoer is in geval ZONklaar tekortgeschoten zou zijn in de nakoming van haar verplichtingen ten alle tijde beperkt tot een bedrag van € 3,40 per vervoerde kilogram.

18.3 Voor andere schade dan schade ten gevolge van verlies van of schade aan de zaken, zoals gevolgschade, bedrijfsstilstand of immateriële schade, is ZONklaar uit hoofde van de vervoerovereenkomst niet aansprakelijk.

ARTIKEL 19 MONTAGE

19.1 Indien er in de offerte van ZONklaar wordt gesproken over montage, dan wordt daaronder verstaan montage op hout of aanwezige spijkerlijsten.

19.2 Zo de montage dient te geschieden op beton, metselwerk, ijzer etc. dan worden de kosten van montage als ook de kosten van eventueel metsel- en hak- en breekwerk, steigerbouw en werkzaamheden voor het uitvlakken van vloeren, wanden en plafonds als meerwerk in rekening gebracht.

19.3 Vertraging bij de uitvoering van de montage ontstaan ten gevolge van niet tijdige of onvakkundige bouwvoorbereiding heeft een meerprijs tot gevolg.

ARTIKEL 20 BEANTWOORDING ZAAK AAN OVEREENKOMST EN GARANTIES

20.1 ZONklaar staat ervoor in dat het opgeleverde werk beantwoordt aan de overeenkomst. ZONklaar staat er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

20.2 Behoudens eventuele andersluidende afspraken tussen partijen gelden voor de onderstaande producten de volgende (garantie)perioden:
a. op buitenzonweringen, rolluiken, rolhekken en schuifhekken: vijf jaar;
b. op binnenzonweringen: twee jaar;
c. op het eventuele motorische gedeelte ten behoeve van de onder a en b genoemde producten (met uitzondering van elektronische besturing - en bedieningscomponenten): vijf jaar.

20.3 De garantie zoals bedoeld in lid 2 vervalt, als:
− gebreken aan het werk niet binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer zijn gemeld;
− gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
− gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de Klant die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
− het gebrek geen gevolg is van het werk;
− gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
− gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de Klant of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer;

20.4 De verleende garantie door ZONklaar voorziet uitsluitend in het leveren van een vervangend product. Bijkomende kosten en/of vergoeding (waaronder arbeidskosten) komen niet voor rekening van ZONklaar.

20.5 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten aan de Klant in rekening gebracht worden.

ARTIKEL 21 AANSPRAKELIJKHEID ZONKLAAR

21.1 ZONklaar is niet aansprakelijk voor kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. daden of nalatigheden van de Klant, zijn ondergeschikte, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. schade, veroorzaakt door voor de reiniging nadelige eigenschappen/bestanddelen van het artikel, die ZONklaar vóór de uitvoering niet heeft onderkend en redelijkerwijze ook niet had behoeven te onderkennen, zoals bijvoorbeeld de naden, bestickering en bedrukkingen; vroegere onvakkundige behandeling en andere verborgen gebreken, zoals bijvoorbeeld geringe sterkte, onvoldoende lusvastheid van de polweefsels, weeffouten, onvoldoende echtheid van de kleuren, aantasting door bij het verven of bedrukken gebruikte chemicaliën of impregneermiddelen, ondeugdelijke confectie, krimp en doorlatende spanningen et cetera;
d. schade, welke in aanleg aanwezig is in de te behandelen objecten;
e. onjuiste reparaties uitgevoerd door derden.

21.2 ZONklaar is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, en in alle gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht van de klant.

21.3 ZONklaar is niet gehouden geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van de klant te vergoeden, zulks afhankelijk van de aard van de schade.
ARTIKEL 22 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

22.1 De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.

22.2 Indien ZONklaar aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht van de klant, tijdens uitvoering waarvan ZONklaar schadeplichtig is geworden.

22.3 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de Klant, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat ZONklaar die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

ARTIKEL 23 KLACHTEN

23.1 De Klant is verplicht terstond, na (de) levering van het werk c.q. de zaak, te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan ZONklaar terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de Klant niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering ZONklaar wijst op zichtbare gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de Klant geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie. Voor eventuele niet-zichtbare gebreken dienen deze terstond, doch uiterlijk binnen 10 dagen na ontdekking daarvan, aan ZONKlaar schriftelijk te worden gemeld.

23.2 ZONklaar dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

23.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een door ZONklaar te benoemen onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

23.4 Indien komt vast te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de kosten, daaronder begrepen onderzoekskosten, aan de zijde van ZONklaar daarvoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 24 OVERMACHT

24.1 Onder overmacht wordt in de algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ZONklaar geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ZONklaar niet in staat is haar verplichtingen na te komen (stakingen daaronder begrepen).

24.2 In het geval van overmacht zijdens ZONklaar wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmacht toestand het ZONklaar onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht is ZONklaar gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat ZONklaar gehouden zal zijn aan Klant enige schade te vergoeden.

24.3 Indien de overmacht toestand zijdens ZONklaar langer dan een maand duurt, dan heeft de Klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden echter zonder dat zijnerzijds aanspraak kan worden gemaakt op het vergoeden van eventueel geleden schade.

ARTIKEL 23 GESCHILLEN

23.1 Bij een geschil tussen Klant en ZONklaar, kan de klacht worden onderzocht door een onafhankelijk expert. De onderzoekskosten komen ten laste van Klant.

23.2 Een geschil is aanwezig wanneer één der partijen verklaart dat zulks het geval is.

23.3 Alle geschillen zullen ter berechting worden voorgelegd bij de ter zake bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van ZONklaar